نمونه سوالات املا و انشا پایه دوم راهنمایی

املا

- در ابیات وجملات زیر غلط املایی وجود دارد زیر آن خط کشیده ودرست آن را بنویسید
 
گلزارها وبوستان های ایران مهدود ومنحسر به باغ هایی است که خیابان هایی ان ها رابه قطعاتی تقسیم کرده است .بردو سوی آن خیابان ها ، درختان چنار قرس شده است .فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع درختان میوه واقسام گل است .
 
به تغریر لتایف لب گشاید                                          هزاران گوهر معنی نماید
هم کارگهی هم چو زمین ساخته مامور                          هم بارگهی هم چو فلک داشته برپا
 
بهار فسل تجدید حیاط طبیعت ورویش وجوانه زدن  است وزیبایی بنفشه ها ی نیلی وزرد وکبود را به چشم مشتاقان طبیعت اَرزه می کند .
 
2-در کلمات زیر مشخص کنید کدام یک احتیاج به تشدید دارند وتشدید آن را در جای درست آن بگذارید .
 
نقاش                         تأمل                        تقویت                     تصویر               تصور            توکل                          مبرا                        مهم
 
3- در کلمات زیر املای چند کلمه با توجه به معنی آن نادرست است آن ها رامشخص کرده ودرست آ ن را بنویسید .
احتزار : جنبیدن                                                         نامرئی : دیده ناشدنی
ترب : شادی ونشاط                                                    مشغّت: سختی
نصیب : سهم هر کسی ازچیزی                                      تماسیل : شکل ها
منذّه : پاک                                                                تقریر :بیان کردن
غلقل : جوشیدن                                                          قسار : کوتاه
موقّر : محترم                                                            مهتوا : حاوی،شامل
مستور: پوشیده                                                          عیان : آشکار
4- باتوجه به متن یکی از دو کلمه ی هم آوایی که داخل پرانتز آمده است درست است زیر آن کلمه خط بکشید.
 
ایرانیان بنای این گونه آثار را (صواب،ثواب ) آخرت می گویند .
(غالب ،قالب ) خانه های ایران یک طبقه است .
بهار فصل تجدید  (حیات ، حیاط) طبیعت است .
گاه شاید (خار ،خوار )بُنی درسینه کویر روییده باشد .
هم کارگهی هم چو زمین ساخته ( مأمور،معمور)
 
5- یکی ازحروف کلمات زیر نوشته نشده است با توجّه به معنی آن حرف رابنویسید .
ش.ق..اوت: بدبختی                                                           ان.ب..از : شریک
ع..ط.ش : تشنگی                                                            ا..ه..تزاز : جنبیدن
انی..س..  :همدم                                                              ذا..ت. : حقیقت هرچیز
را..ی..حه : بو                                                               ل..ط..ایف : چیزهای نغزونیکو
ا..ع.یان : بزرگان                                                           تک..ل.یف : وظیفه ای که باید انجام شود

انشا

-  در جمله ی « زندگی مثل دریاست گاه آرام ،گاه توفانی » رکن سوم تشبیه یا وجه شبه کدام است ؟
1- گاه آرام گاه توفانی    2- زندگی     3- مثل      4- دریا
2- همیشه دانه ی آخر تسبیح را که می انداخت ، صلوات را ................... ختم می کرد .
1- کشیده             2- دراز           3- طولانی                 4- بلند
3- کلمات کدام گزینه با هم متضاد هستند ؟
1- استقلال و وابستگی    2- محبت و لطف       3- دوام و بقا           4- اصابت و برخورد
4-  در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟  1- آب از آب تکان نمی خورد   2- آب از سر چشمه گل آلود است    3- آب دست یزید افتاده است  4- آب از دستش نمی چکد
5- کدام توضیح در مورد « شعار » نادرست است ؟
1- به عبارت های کوتاه و آهنگین می گویند .     2- لحنی محکم و کوبنده و حماسی دارند .
3- شعار همان شعر است .     4- خلاصه و فشرده ی خواسته ها و آرمان های یک گروه یا یک ملّت است .
6-  در کدام تشبیه ، رکن سوم و چهارم حذف شده است ؟
1- دنیا مانند پل، محلّ گذر است       2- گرت ز دست بر آید چو نخل باش کریم
3- از آتش حسادت فاصله بگیرید      4- دوست خوب مثل برادری غمخوار و دلسوز است
7- در کدام گزینه ، زیبایی ادبی « جان بخشی به اشیا » نیست ؟
1- پاییز هم چون دیگر فصل ها با طبیعت وداع می کند
2- زمستان از راه می رسد و کوله بارش را که پر از برف و سرماست بر زمین می گذارد
3- زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست
4- کاج و سرو در سرمای زمستان هم خم به ابرو نمی آورند
8- کدام عبارت به شیوه ی « نوشته ی ادبی » نیست ؟
1- آسمان بر سر بام و دشت ، پولک های نقره ای می ریزد
2- مردم بعضی از مناطق جنوبی کشور ما در طول زمستان رنگ برف را نمی بینند
3- هر شاخه گویی دست خواهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است
4- آسمان سخاوتمند می شود
9- کدام واژه ها برای جاهای خالی مناسب هستند ؟
« ..................... فصل جوانی و شادابی و .................... فصل پختگی و کمال طبیعت است .»
1- تابستان ، بهار             2- بهار ، پاییز             3- تابستان ، پاییز                  4- بهار ، تابستان
10- معادل فارسی کدام لغت ، غلط آمده است ؟
1- سایت : پایگاه    2- کوپن : کالا برگ                3- ایمیل : نمابر           4- کامپیوتر : رایانه
11- کدام ترکیب ، کلمات آن فارسی هستند ؟   1- مناطق معتدل2- رفع عطش3- بار سنگین 4- فصل غم
12- کدام یک از لغات هم آوا ، غلط  به کار رفته است ؟- سؤال های پی در پی مأمور شهربانی تمامی نداشت 2- اصفهان قرن ها پیش از صفویه معمور و آباد بوده است
3- دشمن به غالب دوست در آمده و فریب کاری می کند
4- چنانت دوست می دارم که گر روزی فراق افتد      تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم
13-  در کدام جمله آرایه ی جان بخشی ( تشخیص )  وجود دارد ؟ 1- در نیمه های اسفند زمین نفس می کشد   2- عده ای پاییز را فصل غم و اندوه می دانند      3- رنگ برگ ها در پاییز تغییر می کند     4- رنگ زرین گندم زارها بسیار زیبا است
14-  دو واژه ی « معمور » و « مأمور » که دارای تلفظ یکسانی هستند ، .......................... نامیده می شوند .
1-  هم خانواده      2- هم آوا ( متشابه )       3- مترادف          4- متضاد
15-هر واژه را به معنی آن وصل کنید ( در ستون دوم یک واژه اضافی است )
5- مبانی                  عمومی
6- ولا                      ویژه
7- عامّه                    بنیان ها
8- منحصر                 محبت
همه
16- در مصراع « کم گوی و گزیده گوی چون دُر  »  معنی واژه ی گزیده چیست ؟
الف – نیش زده            ب- شیرین      پ – نیش خورده                  ت- انتخاب شده
17- در کدام گزینه مفهوم « گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی » آمده است ؟
1- صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد                2- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم اند
3- صبر کوتاه خدا سی سال است                     4- کیمیایی همچو صبر که دید ؟
18- کدام گزینه متضاد واژه ی « کرامت » است ؟   1- دلیری  2- پستی   3- بزرگی  4- بخشندگی
- کدام زوج واژه ها مترادف هستند ؟
1- رشادت ، شهادت                    2- مقاومت ، رزمندگی
3- حماسه ، ستم ستیزی                 4- ایثار ، بخشش
19- در کدام یک از امثال و حکم زیر « تلمیح » وجود دارد ؟
1- آب از آب تکان نمی خورد                    2- آب از سرچشمه گل آلود است
3- آّب دست یزید افتاده است                     4- آب از دستش نمی چکد
20- دو کاربرد نشانه ی خط ّ فاصله را بیان کنید
21- مفهوم مصراع « به تقریر لطایف لب گشایند » چیست ؟
 
22- مصراع « سخن را سر است ای خردمند و بن » به چه معنی است ؟
 
23- یکی از امثال و حکم را بنویسید که در آن واژه ی « دوست » به کار رفته باشد
24- ارکان تشبیه را با یک مثال مشخص کنید .
 
25- واژه های زیر را در مقابل عبارت های مناسب خود قرار دهید ( یک وازه اضافی است  )
« شعار – شاه بیت – مکسّر – کلمات قصار – بیت الغزل »
الف- گونه ای جمع است که شکل مفرد آن تغییر می کند
ب- به جملات کوتاه و پر معنی گفته می شود
ج- به بهترین بیت در یک شعر گفته می شود
د- خلاصه و فشرده ی خواسته های یک ملت است .
 
27- جمله های زیر را مرتّب کنید .
الف- وجود  به  ابر  باران  از می آید
ب- قنات است آب تهیه ی از راههای یکی
پ- شرقی همسایگان کدام  ایران  کشور ها  هستند
ث- شما و  دقت می کند  نظم  چند برابر را برنامه داشتن
28- معادل فارسی واژه های زیر را بنویسید .
اتومبیل                موبایل            سایت             هلی کوپتر                 اتوبان             پاسپورت
بارِم                     ترمینال           کُد                تیراژ                        کلینیک          S M S
29- متشابه ( مثل حیات و حیاط ) کلمات زیر را بنویسید ؛ سپس با آنها جمله بسازید .
خوار                                                          صواب
خورد                                                                   خیش
30- منظور و کاربرد هر ضرب المثل را بنویسید
الف- از تو حرکت ، از خدا برکت
ب- پایان شب سیه سپید است
پ- باد آورده را باد می برد
ث- تا تنور گرم است باید نان را پخت
31- داستان ناتمام زیر را ادامه دهید و نامی مناسب برایش انتخاب کنید .
« غریبه ای برای یافتن نشانی ، کاغذی در دست دارد . نمی داند از کدام طرف باید برود . خیابان خلوت است . به همه جا نگاه می کند . پیرمردی را می بیند که عصا زنان به سمت او می آید . غریبه .........
 
32- داستان زیر تا چند سطر ادامه دهید .
برف همه جا را پوشانده بود . سرما بیداد می کرد . گنجشک از سرما و گرسنگی به خود می لرزید  ؛ زیرا چیزی برای خوردن پیدا نمی کرد . یادش آمد که مورچه در تابستان با چه تلاشی مشغول جمع آوری دانه بود . پس به خانه ی مورچه رفت ، در زد و گفت : ...
33- بنویسید در هریک از نمونه های زیر چه عاملی باعث زیبایی نوشته شده است ؟
1- شب پاورچین پاورچین می رفت ، گویا به اندازه ی کافی خستگی در کرده بود .
2- مشهدی مثل مار به خودش می پیچید نفس نفس می زد ، رنگش مثل ماست پرید .
34- در مورد معنی و مفهوم هر از عبارات زیرتوضیح مختصری بدهید .
1- در هر مدرسه ای را که بگشایید ، در زندانی را بسته اید
 
2- با دیگران بخند اما به دیگران مخند
35-     داستان نیمه تمام زیر را به دلخواه خود به پایان ببرید .
« مردی در میان صخره های کوهستانی گردش می کرد . ناگهان چشمش به سنگ بزرگی افتاد که روی آن نوشته شده بود : لطفاً این سنگ را جا به جا نکنید ؛ زیر آن گنجی پنهان نیست . مرد به وسوسه افتاد که...
36- داستان زیر را ادامه دهید . طوری آن را به پایان ببرید که نتیجه اخلاقی داشته باشد .
یک روز شیر با گروهی از درندگان برای گردش و تماشا به صحرا رفته بودند . ناگهان یک شتر را دیدند که سرگردان و تنها در بیابان می رود . گرگ و پلنگ و خرس و درندگان دیگر که همراه شیر بودند و مدتی گوشت نخورده بودند گفتند : « این شتر.......
37- در باره ی تصویر روبرو یک بند(حدود 4 سطر) بنویسید. (تصویر انتخابی )
 
 
 
 
 

 
28- داستان زیر را تا یک بند(حدود 4سطر) ادامه دهید.
پیر مرد و پیر زنی در یک جنگل دوردست با هم زندگی می کردند آن ها از مال دنیا فقط یک گاو داشتند که پیرمرد هر روز آن را برای چرا به صحرا می برد و شب ها به خانه بر می گرداند تا از شیر آن برای درست کردن غذا استفاده کنند. روزها همین طور سپری می شد که ناگهان یک عصر که پیرمرد گاوش را به خانه بر می گرداند ناگهان پای گاو در چاله ای افتاد.............................

/ 0 نظر / 2 بازدید